Nz: ROA.0002.47.2018

Zapraszam na XLVII Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 24 maja 2018 roku (czwartek) o godz. 1330 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 4. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Żelechlinek z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami za rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/85/2008 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żelechlinek na lata 2007 - 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Żelechlinek zadania własnego powiatu tomaszowskiego z zakresu dróg powiatowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości w Żelechlinku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2018.
 11. Informacja Wójta o pracy między Sesjami Rady Gminy Żelechlinek.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca

Rady Gminy

/-/ Mirosława Pasik