Nz: ROA.0002.46.2018

Zapraszam na XLVI Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 28 marca 2018 roku (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Programu Gminnej Komisji Alkoholowej w Żelechlinku za rok 2017.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Żelechlinek na rok 2018.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechlinku za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2018 r.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2017
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechlinek w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/258/2018 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr VII/44/2015 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Żelechlinek na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Żelechlinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2018 – 2025.
17. Informacja Wójta o pracy między Sesjami Rady Gminy Żelechlinek.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Mirosława Pasik